April 24, 2019

Algemene Vergadering 7 mei 2019

Geacht lid, geachte begunstiger,

Wij roepen u graag op tot het bijwonen van een Algemene Vergadering van onze vereniging op dinsdag 7 mei 2019 vanaf 20.00 uur in expositieruimte van IJkgebouw, Alckmariapad 2 (Victoriepark) Alkmaar.

Op de agenda staan de volgende zaken:

 1. Opening.
 2. Besluiten vorige vergadering.
 3. Jaarverslag 2018.
 4. Jaarrekening 2018 en verslag Kascontrole commissie.
 5. Benoeming Kascontrole commissie 2019.
 6. Terugblik op de afgelopen maanden.
 7. Voortgang project meten van geluid, trillingen en luchtkwaliteit in de binnenstad.
 8. Rooster van aftreden en voordracht vacatures bestuur.
 9. B&B’s in de Alkmaarse binnenstad.
 10. WVTTK.
 11. Sluiting.

Agendapunt 8: Volgens het Rooster van Aftreden zijn de bestuursleden Walter Dekker, Pim de Ridder en Nannet Schouten aftredend. Nannet Schouten heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen voor een 3e termijn. Walter Dekker (2e termijn) en Pim de Ridder (3e en laatste termijn) stellen zich met instemming van het bestuur wel herkiesbaar.

Het bestuur wil bovendien de leden R. (Renée) Rademacher en J. (Jos) Wagner als nieuwe bestuursleden voordragen. Beiden hebben op voorhand met een benoeming ingestemd.

Zoals vastgelegd in artikel 10 van de statuten kunnen ook leden een voordracht voor het bestuur doen. Voor zo’n voordracht is de steun van tenminste vijf leden nodig. In dit geval dient de voordracht voor 30 april 2019 te worden gedaan.

Na afloop van het huishoudelijk gedeelte geeft Karavaan, buitengewoon theater op locatie, een toelichting op het komende seizoen. Dit jaar is voor de periode 30 mei tot en met 10 juni het Victoriepark als festivalhart gekozen.