April 20, 2017

Ledenvergadering tussen Grote Kerk en Vest

De vergaderruimte van de bibliotheek bij het Canadaplein biedt de deelnemers aan de Ledenvergadering op 29 maart 2017 een mooi uitzicht. De naar-links-kijkers zien de bedrijvigheid deze avond bij de Vest, de naar-rechts-kijkers zien de Grote of Sint-Laurenskerk steeds meer in de verlichting baden. Maar het gaat vanavond natuurlijk om de recht-vooruit-kijkers. Dààr legt het bestuur van ‘Hart van Alkmaar’ verantwoording af voor haar reilen-en-zeilen in de afgelopen maanden en zet zij haar plannen voor de komende tijd uiteen.

Het bestuurlijk jaarverslag 2016 wordt goedgekeurd en de kascontrolecommissie bevestigt dat de penningmeester keurig met de centjes is omgegaan. Het valt voorzitter Pim de Ridder vervolgens niet makkelijk afscheid te nemen van de maar liefst drie vertrekkende bestuursleden: Peter van der Lee (Pietje Precies die volgens de statuten helaas als bestuurslid niet verder mag), Gerben van de Poppe (de aangever van jeugdig elan die zo nodig buiten de Alkmaarse singels wilde gaan wonen) en Meta Rood (die ieder kiezelsteentje in de buurt weet te vinden maar het nu gewoon tè druk heeft). Twee binnen het bestuur voorgedragen nieuwkomers stellen zich aan de leden voor: Cor Breg en Tjip Lub. Naast hun gedeelde voorliefde voor katten brengen zij jarenlange ervaring met het wonen aan de Alkmaarse grachten mee. Die wordt gevoegd bij hun beroepsmatige kennis als gemeenteambtenaar en kwaliteitsdeskundige. Met de komst van hen beiden is het bestuur bijna compleet, er wordt nog gezocht naar iemand die een overgebleven vacature binnen het enthousiaste team wil vervullen.

‘Hart van Alkmaar’ heeft eerder dit jaar al met veel plezier Karavaan welkom geheten. De ervaringen die vorig met het buitengewoon theater op locatie zijn opgedaan maken dat de verwachtingen voor het komende nieuwe seizoen hooggespannen zijn. Ilse van Dijk legt uit hoe “De Nieuwe Wereld” tussen Hemelvaart en Pinksteren en aangestuurd vanaf het Doelenveld vorm zal krijgen. Een opwarmer is eigenlijk overbodig; toch krijgen we als eerste in Alkmaar de teaser voor 2017 te zien.

Ook in deze vergadering wordt het verkeerstraject Bierkade / Wageweg weer veelvuldig genoemd. Het kennelijke afblazen van de plannen van het College van B&W om daar weer volop sluipverkeer toe te staan betekent niet dat we op onze lauweren mogen rusten. Stichting Animo, de koepel van Alkmaarse natuur- en milieuorganisaties, zet in de vergadering haar voorstellen uiteen. Die betekenen een verdere verfijning van de conclusies die al eerder binnen het door ‘Hart van Alkmaar’ geïnitieerde Bondgenotenoverleg zijn getrokken. Daarom wordt afgesproken dat beide groeperingen wat dat betreft verder zoveel mogelijk gezamenlijk zullen optrekken.

“Laten we geen nieuw wiel gaan uitvinden”, dacht het bestuur toen zij zich over andere verkeers- en parkeerproblemen in de binnenstad boog. In zijn maidenspeech doet Tjip Lub verslag van de lessen die zijn getrokken uit een gesprek met Delftse binnenstadbewoners en –werkers. De discussie daarover leidt ertoe dat op 25 april 2017 een afzonderlijk vergadering zal worden gehouden over verkeer en parkeren. De lessen uit Delft en al het verzamelde materiaal uit Alkmaar worden daarvoor als vertrekpunt genomen.

Wonen in het centrum van Alkmaar kan betekenen dat er overlast wordt ervaren. Het vingertje wordt dan al gauw richting horeca en de organisatoren van evenementen gewezen. Dat gebeurt ook weer op deze ledenvergadering. Maar vooral ook “de politiek” krijgt er vanavond weer van langs. Het is erg jammer dat de horeca en de uitvoeringsdienst geen gebruik kunnen maken van de geboden kans hun kant van de zaak uiteen te zetten.

‘Hart van Alkmaar’ acht de tijd rijp om gevoelige onderwerpen nu eens van een andere kant (en vooral ook: eerder) te benaderen. Zij neemt het initiatief om een “Denktank” op te richten die in een korte tijd de wensen van Alkmaarse binnenstadbewoners op een rijtje gaat zetten. Daarbij wordt de hulp ingeroepen van andere ervaringsdeskundigen. Het resultaat van dit proces moet inzicht geven hoe Alkmaar als de ideale woon-, winkel- en uitgaansstad er in 2030 uitziet. Die schets wordt nog voor de zomer aan de politiek aangeboden. Die kan daarmee aan de slag in haar poging begin 2018 zoveel mogelijk kiezers vanuit het hart van Alkmaar te winnen.

De ledenvergadering wordt traditiegetrouw in informele sfeer met-een-drankje afgesloten.

PS: bent u geïnteresseerd in de sheets die op deze ledenvergadering werden gebruikt? Laat het even weten aan secretarishartvanalkmaar@gmail.com